Magnetisch Centrum

Magnetisch Centrum

Ons Magnetisch Centrum is een hulpmiddel voor onze persoonlijke gids naar innerlijke wijsheid.
Het begrip Magnetisch Centrum komt van Ouspensky. Het is een zeer accurate voorstelling van een emo-mentale hunker en organisatie in onze geest. Belangrijk, want zij helpt ons bij het stevig in gang zetten van innerlijke ontwikkeling.
Onze ‘persoon’ heeft een groot aantal ik-zeggertjes (ego-ikjes). Elke ikje is verbonden met een idee of een identificatie. En hoewel ze elkaar naadloos afwisselen, kennen deze ikjes elkaar vaak niet. Gelukkig maar, zou je bijna zeggen, want als ze gelijktijdig zouden acteren, zou er innerlijk conflict (kunnen) ontstaan. Daarom creëerden we zonder te weten buffers die ze van elkaar scheiden.

Bewust

Door in aanraking te komen met het werk op het gebied van innerlijke ontwikkeling, ontstaat er een aantal wensen die in lijn liggen met elkaar en elkaar stimuleren. Ze worden door onze Waarnemer waargenomen en ons onderscheidingsvermogen (Buddhi) bekrachtigt ze. Ze hebben wijsheid lief en zijn gericht op innerlijke ontwikkeling waaruit de wil en kracht ontstaan om bepaalde stappen te nemen. Het zijn identificaties en wensen vanuit onze geïndividueerde essentie. Voorbeelden: de wens om voluit te bloeien in wat we doen, waarheid te willen kennen, zuiver te willen leven, inspirerende boeken te lezen, geweldloos te willen communiceren, wakker te willen zijn en niet langer mechanisch te leven. Vanuit behoefte aan natuurlijkheid en stilte, maat willen houden, en het niet langer genoegen nemen met het leven zoals het (ongewenst) is ingevuld en door te stoppen met gewoonten en verslavingen, enzovoort. We kunnen er nog heel wat aan toevoegen!

Pact

Deze waarheidlievende ‘ikjes’ die zich inzetten voor innerlijke ontwikkeling, sluiten als het ware een soort pact vanuit een Essentiële Wens, een ultieme levenswens die voortkomt uit onze geïndividueerde essentie. Ze versterken elkaar in intentie en handeling. De op waarheid en wijsheid gerichte cluster van wensen vanuit dit essentiële verlangen is wat we ons Magnetisch Centrum noemen. Het wordt magnetisch genoemd omdat het aantrekkingskracht uitoefent op alles wat dit centrum zou kunnen versterken. Waar we mee in aanraking komen, wordt als het ware door dit centrum gepeild op zinnigheid en bruikbaarheid. Alles wat gericht is op het vergroten van zelfkennis wordt omarmd en alles wat mechanisch maakt, wordt genegeerd door dit deel van onze wilsgedreven persoonlijkheid die zich inzet voor het pure verlangen van onze essentie.

Zo kan het zijn dat we als eerste graag meer vervulling in ons leven willen. Dan kan volgen: inspirerende teksten lezen, studeren, cursussen volgen, praktische oefeningen doen et cetera. Wellicht worden dingen waar we eerst niets van wisten of zelfs niets van moesten hebben opeens van belang zoals mediteren, yoga, kunstvormen beoefenen, of in retraite gaan. Wat eerst (ver) buiten ons gezichtsveld viel, wordt aantrekkelijk. Ons zich ontwikkelende Magnetisch Centrum maakt dat we nieuwe dingen opmerken, de waarde voor onze ontwikkeling ervan zien en er mee bezig gaan. Zo wordt het Magnetisch Centrum steeds groter en belangrijker en dus invloedrijker in ons. Door onze essentie gevoed, ervaart het onmiddellijk evidentie als het iets ontmoet dat waar is, want intuïtief aanvoelen en begrijpen van waarheid behoort tot onze essentie. Het maakt al groeiende onze persoonlijkheid transparanter zodat onze essentie meer ruimte en invloed krijgt.

Een sterk Magnetisch Centrum zal op termijn onze drie Centra van de geest zuiveren en met elkaar in balans brengen, en een krachtig Zwaartekracht Centrum (Center of Gravity) in ons vormen, zoals Gurdjieff en Ouspensky dit noemden.

Onderscheidingsvermogen

Het Magnetisch Centrum zal ook de werking van ons onderscheidingsvermogen gunstig beïnvloeden. Ons onderscheidingsvermogen is op zich een zuiver en superintelligent instrument, maar zijn invloed kan hebben ingeboet door identificaties: allerlei schaduwpartijen die onze innerlijke wijsheid afschermen op het gebied van denken en voelen. In wezen is ons onderscheidingsvermogen rechtstreeks in verbinding met ons geweten, maar door genoemde mentale blokkades kan dit geweten minder goed worden bereikt en gevoeld, waardoor we minder weten. Ons onderscheidingsvermogen is in staat alles in de duale wereld van tweeheid op heldere manier aan ons te tonen zodat we het kunnen kennen. Het doet dit op vele gronden, maar de belangrijkste is het onderscheid tussen waar en niet-waar, werkelijk en niet-werkelijk.

Opgepast

Er liggen echter ook andere ikjes op de loer: identificaties die zich graag voegen in dit Magnetisch Centrum-pact. Deze ikjes voelen zich een hele filosofische of spirituele piet en neigen dit ook naar buiten toe uit te dragen. Alleen als we wakker zijn in zelfherinnering hebben we dit in de gaten, want de Waarnemer in ons zal ons onderscheidingsvermogen zijn werk laten doen. Deze ook op groei gerichte ego-ikjes hollen ons Magnetisch Centrum van binnen uit. Het is dus zaak hierop waakzaam te blijven.

Onbewust

Er bestaan ook mechanische identificatie-clusters in ons. Dit zijn identificaties die elkaar versterken en die ook magnetisme hebben. Maar die spelen zich niet bewust af. Bijvoorbeeld: roken doet drinken – en andersom. Sporten kan leiden tot healthfood maar ook tot steroïden en een hele cultus eromheen. Beroemdheid kan leiden tot hoogmoed. Je willen schikken kan leiden tot collaboratie.
Die identificatie-clusters kunnen, als ze door velen worden overgenomen, lifestyles, trends en hausses veroorzaken. Allemaal tijdelijk, zonder veel diepgang en er is geen ‘stilte’ in te vinden. Ook religies komen uit identificatie-clusters voort, (kerken, moskeeën, maar ook ashrams). In het slechtste geval heeft het onderdrukking en terrorisme tot gevolg, en dan is extreem dualistisch denken (het afwijzen van al het ‘niet-onze’) aanjager. In het beste geval voelen mensen zich hierin op hun gemak en zijn gericht op verbinding (totdat onderling verschillende identificaties weer roet in het eten gaan gooien).

In het gunstigste geval maken deze in onbewustheid opgebouwde ‘magnetische’ clusters dat we in wakende slaap ons vak magnifiek uitoefenen. Ook hier is dan onze essentie voedingsbodem. Het streven naar het hoogst mogelijke en naar perfectie kan hiervan een indicatie zijn. Perfectie nastreven is een vorm van het hoogste nastreven, voortkomend uit de wens eenheid te ervaren mét het hoogste. Naast deze essentiële drijfveer is ook ambitie een bekende aanjager en deze brengt vanuit identificatie mogelijk een onwenselijk streven naar perfectie voort, wat een totaal andere energie geeft aan ons handelen en geloof in dualiteit en oppositie versterkt.

Superego

Het pact van ikjes dat zichzelf inzet om tot innerlijke bevrijding te komen en dat de innerlijke verdeeldheid in zichzelf herkent en wil achterlaten, wordt ook wel superego genoemd. Het zijn in feite ik-zeggertjes die zich identificeren met Waarheid en werkelijkheid. Deze innerlijke bron van identificatie met het Hogere staat op een ander level dan de ikjes die mechanisch en zelfzuchtig elkaar afwisselden in de wakende slaap. Op die ontelbare ikjes werd eerder niet toegekeken, maar het superego doet dit wel en is zich ook zelfreflectief gewaar van zijn eigen bestaan in onze geest. We kunnen dit onze innerlijk coach noemen. Deze moeten we echter niet verwarren met ikjes die zich als criticus in onze geest openbaren en die commentaar hebben als we het ‘niet goed zouden hebben gedaan’. Deze innerlijke politieagent is slechts onderdeel van het telkens opspelende innerlijke applaus en boe-groep dat een mechanisch levend mens zo eigen is. Onze innerlijke coach (ver)oordeelt niet en beoordeelt slechts met een enkel referentiepunt: Waarheid.

Maar ook deze op innerlijke bevrijding gerichte identificaties met het Hogere, die gezamenlijk ons Magnetisch Centrum vormen, laten we achter in een volledig aanwezig zijn in Nu, in ‘wat is’. Volledig in Nu, met de aandacht op ‘wat is’, verdwijnt ook dit superego, deze innerlijke coach als iets illusoirs naar de achtergrond. Want het is het Zelf dat middels ons geestelijk instrument van Waarnemer reflectief zichZelf waarneemt, wat mogelijk is doordat het Ene een menselijke manifestatie aanneemt in ‘de wereld van twee’ (in de dualiteit van de schepping).
Zo kan het Oog zichZelf zien in de zelfgeschapen spiegel van de (zelfreflectieve) menselijke geest.

© Michiel Koperdraat